«

»

ก.ย. 10

การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2559 ภายใตการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา นวัตกรรมในงานสิ่งทอ

1472907738698

1472907767686

1472907928098