«

»

มิ.ย. 08

โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความเป็นนานาชาติของอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งได้ดำเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเชิญ Professor Ian Padgett, Coordinator for Fashion Istanbul Bilgi University มาบรรยายในหัวข้อ Academic Presentation Techniques

DSC_0264 DSC_0263 DSC_0259 DSC_0252 DSC_0237 DSC_0220 DSC_0218 DSC_0216 DSC_0214 DSC_0211 DSC_0208