«

»

ธ.ค. 08

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 5 ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงวิชาการขึ้น โดยมีการจัดแสดงผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ให้นักศึหษาและผู้สนใจได้เข้ามารับชม

IMG_3892 IMG_3836