«

»

ม.ค. 21

แบบฟอร์มการปรับปรุงรายวิชา หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

หรือสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มการปรับปรุงรายวิชา หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดังนี้

  1. (กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) ได้ที่ : https://drive.google.com/open?id=17XvB8t7t29iuhDkmT2eYV8UhjSjgPBp-
  2. (กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ) ได้ที่ : https://drive.google.com/open?id=1M5nfL4MGTtoaHka7vKdZoJbyY9ubZQdq

 

   3. (กลุ่มวิชางานประดิษฐ์) ได้ที่ : https://drive.google.com/open?id=1Id2b6bgc2b1ikuzvgUu-vvprPG6_GQRx

4. (กลุ่มวิชาการพัฒนาการเด็กและครอบครัว) ได้ที่ : https://drive.google.com/open?id=1OMb4Rw8mg58kOJ2ACu6oBoCF7SYwjTA7