«

»

พ.ย. 24

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
(รอบที่ 1) 3 ธันวาคม 2561 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
(รอบที่ 2) 1 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.rmutt.ac.th/?p=5232

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. 02-5493162 หรือ Facebook : Master of Home Economics Technology,RMUTT

46510505_2176437839234391_6732366635253891072_n

การรับสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัครผ่านเว็บไซต์

  1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th
  2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ พร้อมจัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึก ยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชําระเงิน
  4. นําใบแจ้งยอดเพื่อชําระเงินไปชําระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

 

วิธีการชำระเงิน 

  1. ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
  2. นําใบแจ้งยอดเพื่อชําระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ไปชําระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา หากผู้ชําระเงินไม่ใช่ผู้สมัครชําระเงินค่าสมัครแทนผู้สมัคร การชําระเงินค่าสมัครต้องเป็นชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครเท่านั้น โดยชําระเงินจํานวนเงิน 500 บาท (ไม่รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร)
  3. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานใบแจ้งยอดเพื่อชําระเงิน ที่ชําระเงินค่าสมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  4. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัครที่เว็บไซต www.grad.rmutt.ac.th ภายหลัง จากวันที่ชําระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน

ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

” ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง”
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  สถานที่สอบ  และประกาศผลสอบ

1. เว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th
2. ณ  สำนักบัณฑิตศึกษา  ชั้น  4   อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3. Facebook   https://www.facebook.com/ogsrmutt/

botton r2-58 copy

 

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม

วัน-เวลา

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2562
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันที่ 15 มีนาคม – 31 มีนาคม 2562
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน                  (สำหรับภาคปกติ)                                      (สำหรับภาคพิเศษ) วันที่ 24 มิถุนายน 2562

วันที่ 22 มิถุนายน 2562