«

»

ก.ค. 03

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
คณะกรรมการประเมินฯ นำโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธาน
ดร.ศรันยา คุณะดิลก ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ
และ ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในวันอังคาร 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

01 2 3 4 5 6 7 8