«

»

พ.ค. 05

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

name1

 

ด้วยหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
ในระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561  โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โครงการปริญญาโท อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมายเลขโทรศัพท์  02-5493162  หรือ 096-5213988  E-Mail : master_het@yahoo.com
Facebook Fan page : https://www.facebook.com/mhet.rmutt

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> คลิ๊กที่นี่ <<

 

0001

วิธีการชำระเงิน

**ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2561**

1. สามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อบัญชี น.ส.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล
เลขที่บัญชี 453-1-40301-3   *ปริญญาโทชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

2. สามารถชำระเงินด้วยตนเองได้ที่ โครงการปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

4. ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

” ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และ ต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง”
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น