«

»

ส.ค. 06

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ วัดหว่านบุญ จังหวัดปทุมธานี

dsc_0271 dsc_0269 dsc_0268 dsc_0267 dsc_0266 dsc_0265 dsc_0264 dsc_0260 dsc_0259 dsc_0257 dsc_0256 dsc_0255 dsc_0254 dsc_0253 dsc_0252 dsc_0251 dsc_0250 dsc_0249 dsc_0248 dsc_0247 dsc_0246 dsc_0242 dsc_0241 dsc_0238 dsc_0237 dsc_0231 dsc_0228 dsc_0218 dsc_0216 dsc_0215 dsc_0214 dsc_0213 dsc_0212 dsc_0211 dsc_0210 dsc_0209 dsc_0208 dsc_0207 dsc_0206 dsc_0205 dsc_0204 dsc_0202 dsc_0201 dsc_0198 dsc_0197 dsc_0196 dsc_0195 dsc_0192 20664546_1295237083921060_3927763774448068669_n