Category Archive: ข่าว

Aug 06

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

dsc_0271

นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ วัดหว่านบุญ จังหวัดปทุมธานี

May 29

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

18664667_1710485922314314_2596239190327442322_n

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

May 28

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0406

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

May 03

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

dsc_0011

ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

Jan 29

โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

dsc_1651

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางด้านงานวิจัยให้แก่อาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  

Oct 22

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

14610890_1024512794326825_5080947999225759790_n

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรในชื่อผลงาน กรรมวิธีการผลิตผักแผ่นที่มีแคลเซียมสูง เลขที่คำขอ 1603000089 ออกให้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559

Sep 13

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559

ข่าวประกาศ → ประกาศ!!!! ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 13 ก.ย. 59 – ผลประเมินคุณภาพวารสารจะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ทุกวารสารที่เข้าสู่กระบวนการประเมิน จะได้ทราบผลและข้อเสนอแนะ ทางไปรษณีย์ – หากวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ต้องการขอรับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร ทางศูนย์ TCI จะขอให้ส่งข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลครั้งต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฏาคม 2560 โดยจะใช้ข้อมูลในการประเมินวารสารตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งทางศูนย์ TCI จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ TCI ต่อไป ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ::http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2559-2/Announced/News.html

Sep 10

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559

DSC_0811

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษามีแนวทางในการศึกษาอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

Sep 10

การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

1472907738698

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2559 ภายใตการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา นวัตกรรมในงานสิ่งทอ  

Sep 10

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

DSC_0151

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559  หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมีคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ดร.พิมพิกา  ทองรมย์  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง  ไตรรัตน์   กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)  

Older posts «

» Newer posts