Category Archive: ข่าว

Sep 13

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559

ข่าวประกาศ → ประกาศ!!!! ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 13 ก.ย. 59 – ผลประเมินคุณภาพวารสารจะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ทุกวารสารที่เข้าสู่กระบวนการประเมิน จะได้ทราบผลและข้อเสนอแนะ ทางไปรษณีย์ – หากวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ต้องการขอรับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร ทางศูนย์ TCI จะขอให้ส่งข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลครั้งต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฏาคม 2560 โดยจะใช้ข้อมูลในการประเมินวารสารตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งทางศูนย์ TCI จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ TCI ต่อไป ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ::http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2559-2/Announced/News.html

Sep 10

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559

DSC_0811

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษามีแนวทางในการศึกษาอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

Sep 10

การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

1472907738698

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2559 ภายใตการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา นวัตกรรมในงานสิ่งทอ  

Sep 10

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

DSC_0151

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559  หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมีคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ดร.พิมพิกา  ทองรมย์  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง  ไตรรัตน์   กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)  

Jun 08

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปี 2559 (เพิ่มเติม)

  ด้วยหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)  ในระหว่างวันที่ 3 – 28 มิถุนายน 2559  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โครงการปริญญาโท  อาคาร 1 ชั้น 2  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  หมายเลขโทรศัพท์  02-5493162  หรือ 089-5847952  E-Mail : master_het@yahoo.com   Facebook Fan page : https://www.facebook.com/mhet.rmutt   ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ คลิก    

Jun 08

โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความเป็นนานาชาติของอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งได้ดำเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเชิญ Professor Ian Padgett, Coordinator for Fashion Istanbul Bilgi University มาบรรยายในหัวข้อ Academic Presentation Techniques  

Feb 16

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

2

  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยในปีการศึกาา 2559 สำนักบัณฑิตศึกษาได้มีกำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กิจกรรม ระยะเวลา รับสมัครผ่านเว็บไซต์ 15 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2559 ชำระเงินค่าสมัครสอบ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่  9   มิถุนายน 2559 สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันที่  2   กรกฎาคม 2559 ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่  8   กรกฎาคม 2559 รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่  23  กรกฎาคม 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย) เปิดภาคเรียน       (สำหรับภาคปกติ)     …

Continue reading »

Feb 15

โครงการคหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่

IMG_4817

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ได้ร่วมสาธิตงานด้านคหกรรมศาสตร์ และจัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

Feb 15

โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา

DSC_2005

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น  ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2559 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง

Dec 08

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

IMG_3836

ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 5 ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงวิชาการขึ้น โดยมีการจัดแสดงผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ให้นักศึหษาและผู้สนใจได้เข้ามารับชม

Older posts «

» Newer posts